▞▚▞▚▞▚
▚▞▚▞
▚▞▚▞
▚▞▚▞
▚▞▚▞
▞▚▚▞▞▚▚▞▞▚
▚▞▞▚▚▞▞▚▚▞
▞▚▞▚
▞▚▞▚
▞▚▞▚
▞▚▞▚
▚▞▚▞▚▞

A MAGIC WHISTLE

WHISTLEHUT

▞▚▞▚▞▚
▚▞▚▞
▚▞▚▞
▚▞▚▞
▚▞▚▞
▞▚▚▞▞▚▚▞▞▚
▚▞▞▚▚▞▞▚▚▞
▞▚▞▚
▞▚▞▚
▞▚▞▚
▞▚▞▚
▚▞▚▞▚▞